Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Zapomniane hasło

Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła powoduje zablokowanie dostępu do systemu Internet Banking.

Aby móc dalej korzystać z usługi Internet Banking (IB), użytkownik składa dyspozycję odblokowania dostępu do systemu IB we wniosku o odblokowanie hasła "Internet Banking"/wygenerowanie nowego hasła dostępowego. Formularz dostępny jest w placówkach banku oraz na stronie www.bskrasnosielc.pl w sekcji przypominania hasła.

Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jeden identyfikator, dyspozycja musi wskazać, który identyfikator ma zostać odblokowany.

Pamiętaj, że:

Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania środków dostępu osobom trzecim.

Posiadacz ponosi wszelkie skutki będące następstwem użycia przez osoby nieuprawnione odpowiednio prawidłowych i aktualnych: loginu, hasła dostępu oraz haseł jednorazowych

W przypadku kradzieży lub utraty w inny sposób loginu lub haseł albo kodów z listy kodów jednorazowych Klient zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego zawiadomienia o tym fakcie Banku.

Posiadacz rachunku wyraża zgodę na dokonanie przez bank zmiany identyfikatorów lub powtórne generowanie haseł.Zaąłączniki do pobrania:

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: