Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Kredyty

 Z nami spełnisz swoje marzenia.


Kredyt Obrotowy

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności rolniczej prowadzonej przez Klienta.
 • Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie z Bankiem.
 • Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy (do 12 miesięcy) lub średnioterminowy (do 3 lat).
 • Spłata kredytu w ratach lub jednorazowo w terminach płatności określonych w umowie kredytu.
 • W przypadku kredytu obrotowego udzielonego na okres do 12 miesięcy nie wymaga się przedstawienia prognozy finansowej na okres kredytowania.
 • Kredyt nie podlega udokumentowaniu celowości jego przeznaczenia.
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt.
 • Dogodna forma udostępnienia środków - według dyspozycji Klienta.
 • Elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do sytuacji Klienta.
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Kredyt Obrotowy Nawozowy

 • Kredyt obrotowy na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej przeznaczony jest na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej tj. nawozów mineralnych, pasz treściwych, materiału siewnego, paliwa, środków ochrony roślin itp.
 • Kredyt udzielany jest w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksymalnie 2.000,00zł kredytu na 1 ha użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
 • Brak wymogu przedstawienia przez Klienta prognozy finansowej na okres kredytowania oraz dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt.
 • Elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do sytuacji Klienta.
 • Krótki okres rozpatrywania wniosku i szybka decyzja kredytowa.
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu.
 • Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań Klienta wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.
 • Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie z Bankiem. Istnieje możliwość ustalenia kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku.
 • Kredyt może być udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.
 • Automatyczna spłata kredytu z wpływów na rachunek bieżący.
 • Brak wymogu przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt.
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Atrakcyjne warunki cenowe kredytu - oprocentowanie naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Kredyt Inwestycyjny AGRO INWESTYCJA

 • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych, mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń; wyposażenia, środków transportu przeznaczonych do produkcji rolnej; gruntów rolnych, stada podstawowego; budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • Udział własny od 5%  kosztów projektu inwestycyjnego.
 • Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 15 lat.
 • Atrakcyjne oprocentowanie.
 • Spłata kredytu w ratach, w terminach płatności ustalonych w umowie kredytu.
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Kredytowa Linia Hipoteczna

 • Kredyt - Kredytowa Linia Hipoteczna ma charakter kredytu w rachunku kredytowym.
 • Przeznaczony jest na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną przez Klienta działalnością rolniczą.
 • Wysokość kredytu nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie.
 • Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt.
 • Brak wymogu przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz biznesplanu.
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Kredyt pomostowy na sfinansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

 • Kredyt pomostowy ma charakter kredytu w rachunku kredytowym
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Kredyt refinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • Wysokość kredytu - do 90% wartości inwestycji
 • Kredyt spłacany w terminach dostosowanych do możliwości spłaty Kredytobiorcy
 • Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Kredyty preferencyjne

 

Kredyt MRcsk

 • Kredyt z częściową spłatą kapitału (symbol CSK) z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma charakter kredytu w rachunku kredytowym.
 • Przeznaczony jest na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.
 • Wysokość kredytu do 90 % wartości nakładów inwestycyjnych, maksymalnie 5 000 000 zł. Udział własny minimum 10 % projektu inwestycyjnego.
 • Kredyt może być udzielony na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
 • Klientowi, który spełni wszystkie warunki właściwe dla uzyskania kredytu przysługuje pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegająca na częściowej spłacie kapitału kredytu.
 • Nominalna wysokość pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie może przekroczyć 70 000 EUR wg kursu NBP i nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu.
 • Pomoc w formie częściowej spłaty kredytu wypłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dwóch ratach, przy czym:
 • pierwsza rata, w wysokości 80 % kwoty pomocy, wypłacana jest po zrealizowaniu inwestycji;
 • druga rata, w wysokości 20 % kwoty pomocy, wypłacana jest po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu.

 

Kredyty z dopłatami do oprocentowania

 

 Linia RR - kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym, 

 Linia Z - kredyt na zakup użytków rolnych,

 Linia PR - kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i działów,

 Linia K01 - klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu   szkód,

 Linia K02 - klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód.

 

Szczegółowe warunki oraz wymagania jakie musi spełnić Kredytobiorca i realizowana przez niego inwestycja znaleźć można na stronie internetowej ARiMR.

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: