Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Aktualności

WGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS28.11.2017 r.

 

 

Szanowny Kliencie,

pobierasz rentę lub emeryturę z ZUS a nie masz jeszcze konta?

Lepszej okazji na jego założenie nie będzie. Już jest dostępne wygodne konto, przygotowane specjalnie dla Ciebie.

Za 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta zyskujesz:

 • Bezpłatne wypłaty gotówki w szerokiej sieci bankomatów z grupy BPS i SGB,
 • Bezpłatne użytkowanie karty debetowej,
 • Pomoc medyczną i domową w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego

 

Oferta promocyjne to:

 • 0zł za otwarcie rachunku,
 • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wydanie i wznowienie karty,
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB,
 • 0 zł za udostępnienie bankowości elektronicznej,
 • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance – przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60 gr miesięcznie w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pom0oc medyczną na terenie RP i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podróży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i infolinię podróżną.

 

Promocja obowiązuje do dnia 31 października 2019 roku.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/84721.11.2017 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących

transferom środków pieniężnych

 

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

 

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku29.10.2017 r.

 

 • Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
 • Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
 • Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

 

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

e-Składka – proste płatności z ZUS29.10.2017 r.

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

 

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego

FINANSOWANIE FABRYCZNE URSUS09.06.2017 r.

Finansowanie fabryczne URSUS

 

Finansowanie Fabryczne Ursus to szybki sposób na zakup nowego sprzętu do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej.

Kredytem Fabrycznym Ursus można sfinansować zakup ciągników i przyczep rolniczych, maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez Ursus S.A., przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej.

Produkty marki Ursus można sfinansować wybierając jeden z produktów:

Hasła maskowalne w Internet Bankingu28.03.2017 r.

Szanowni Klienci,

Szanując Państwa bezpieczeństwo z dniem 28 marca 2017 r. w Systemie Bankowości Internetowej zostały włączone hasła maskowalne. Jest to dodatkowe zabezpieczenie stosowane w czasie logowania do systemu. W odróżnieniu od zwyczajnego hasła, hasła maskowalnego nigdy nie podajemy w całości. W czasie logowania uzupełniamy jedynie wybrane - aktywne -pola oznaczone kolorem białym. W pola te wpisujemy znaki hasła odpowiadające im kolejnością.

Przykład:

Jeśli hasło to np. "Kowalski123", a aktywne pola mają nr: 1, 3, 4, 6, 10, to w panel należy wpisać kolejno: K, w, a, s, 2. Trzeba przy tym pamiętać, by zachować odpowiednia wielkość znaków. Jeśli zostaną puste pola na końcu, nic w nie nie wpisujemy.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Nowy numer telefonu usługi SMS Banking28.03.2017 r.

Szanowni Klienci

W związku ze zmianą operatora nastąpi zamiana numeru telefonu, z którego będą wysyłane SMS-y z i formacją o stanie rachunkuna 661005310.

 

Dotychczasowy numer telefonu przestanie działać.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

KOMUNIKAT - Informacja dotycząca dysozycji wkładem na wypadek śmierci18.08.2016 r.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin), Posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci wypłaty określonej kwoty pieniężnej po śmierci Posiadacza rachunku.

Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadanych rachunków - oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej oraz wskazywać jako zapisobiorców: małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń (dyspozycji) wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

W przypadku złożenia większej liczby poleceń (dyspozycji), jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą Państwu pracownicy Banku.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: