Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Aktualności

Niedostępność usługi MojeID10.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację o pracach serwisowych prowadzonych po stronie infrastruktury technicznej KPRM. Prace serwisowe spowodują niedostępność wszystkich e-usług oraz całej platformy GOV:

 od 10 czerwca br. (od godziny 20:00) do 11 czerwca br.  (piątek) (do godziny 02:30)

Przerwa wynika z koniecznych wykonania pilnych prac serwisowych. Bardzo prosimy o poinformowanie Państwa Klientów o przerwie wynikającej z prowadzonych pracach serwisowych.

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli08.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim zawiadamia,

że w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz.10:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli w siedzibie Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowej,
b) Uchwał i Wniosków
c) Ds. odpowiedniości
6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania Uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Polityki dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim”.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz ocenę realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
10. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego.
11. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego za okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.
12. Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja.
14. Przedstawienie i podjęcie Uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok,
b) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 rok,
f) zatwierdzenia oceny polustracyjnej,
g) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
h) upoważnienie Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim do zaciągania zobowiązań pieniężnych
i) zatwierdzenia ,,Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2021”
j) zatwierdzenie ,,Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim”.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
W przypadku braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie, tj. 28.06.2021 r. o godz. 1030. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku są wyłożone w siedzibie Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15 następujące dokumenty:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2020 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.


Maków Mazowiecki, dnia 4 czerwca 2021 r.
                                                                                      ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zaproszenie na zebrania sprawozdawcze Grup Członkowskich21.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

na zebrania sprawozdawcze Grup Członkowskich

Data

  Godzina

Grupa Członkowska

Miejsce

26.05.2021

  14:00

Grupa Członkowska Gminy Baranowo

Lokal Banku Spółdzielczego

Oddział w Baranowie

27.05.2021

  14:00

Grupa Członkowska Gminy Sypniewo

Lokal Banku Spółdzielczego

Oddział w Sypniewie

28.05.2021

  14:30

Grupa Członkowska Gminy Krasnosielc

i Płoniawy - Bramura

Lokal Banku Spółdzielczego

Oddział w Krasnosielcu

31.05.2021

  14:00

Grupy Członkowskiej Gminy Czerwonka,

Szelków i miasta Maków Mazowiecki

Lokal Banku Spółdzielczego

w Makowie Mazowieckim

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Grupy Członkowskiej

3. Przyjęcie ,,Regulaminu Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej”

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w 2020 roku

5. Sprawozdanie Rady z działalności za rok 2020

6. Informacja o kierunkach działalności Banku na rok 2021

7. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli

8. Dyskusja i wolne wnioski

                                                                                     

                                                                                       Zarząd Banku Spółdzielczego

 

Maków Mazowiecki, dnia 20 maja 2021 r

 

Proces umorzeń w ramach w Tarczy Finansowej PFR 1.0 28.04.2021 r.

Szanowni Klienci, beneficjenci Tarczy Finansowej PFR

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpocznie się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Udostępnienie pierwszych wniosków o umorzenie do wglądu Beneficjenta subwencji będzie możliwe od 19.04.2021r.

Polski Fundusz Rozwoju dokonał również zmian w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm, który będzie obowiązywał od 28 kwietnia 2021 r.

Regulamin

Zgodnie z założeniami Programu Tarcza Finansowa 1.0. otrzymana subwencja finansowa po spełnieniu określonych warunków będzie mogła zostać umorzona maksymalnie do 75%, a w przypadku wybranych działalności PKD (54 działalności wskazane w ramach Tarczy 2.0) nawet do 100%.

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Beneficjentów subwencji finansowej oraz instrukcją w formie Manuali, wskazującą jak wypełnić i złożyć wniosek umorzeniowy w ramach Tarczy Finansowej 1.0 przez Beneficjenta. Zostały w nim opisane czynności, jakie należy wykonać do rozliczenia subwencji z PFR za pośrednictwem Banku.

Poradnik

Manunal składania wniosków o umorzenie Mikroprzedsiębiorstw

Manunal składania wniosków o umorzenie MŚP

Bank nieczynny w piątek2 kwietnia.29.03.2021 r.

Szanowni Klienci.

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia (Wielki Piątek) Bank będzie nieczynny.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim.

Wniosek Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy05.02.2021 r.

Od 1 lutego 2021 r. w systemie e25 dostępne będą nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus. Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice, którzy już pobierali świadczenie 500 plus nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany. Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 roku jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 do 1 maja 2022 roku. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym trzeba złożyć nowy wniosek.

W związku z tym, w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą systemue25, dostępne do wyboru będą dwa okresy świadczeniowe:

  • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy),
  • od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (nowy okres świadczeniowy).

Termin wypłaty świadczeń 500 plus w roku 2021 uzależniony jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

  • jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca,
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca,
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia,
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września.

Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego). Natomiast dla osób, które wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie.

Regulamin i Pełnomocnictwo Tarczy Finansowej PFR 2.020.01.2021 r.

Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf
Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania
Jeśli otrzymałeś niższą kwotę subwencji od wnioskowanej lub kwotę w wysokości wnioskowanej, możesz odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, lub dokonując zmiany danych i oświadczeń składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy musisz złożyć w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek. Odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

 

Zanim złożysz wniosek odwoławczy - Pamiętaj:

Aplikacja mobilna20.01.2021 r.

Zapraszamy do korzystania Aplikacji Mobilnej Nasz Bank dostępnej w sklepie Google Play (urządzenia z system Android) i AppStore (urządzenia z systemem iOS)

Funkcje aplikacji Nasz Bank:

– przegląd stanu środków na rachunkach bankowych,
– dostęp do historii wykonanych operacji,
– dostęp do informacji o kredytach, lokatach,
– wykonywanie przelewów internetowych,
– wykonywanie przelewów QR,
– zakładanie i likwidowanie lokat,
– zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną

– logowanie do systemu za pomocą odcisku palca.

 

Instrukcja użytkownika (urządzenia z systemem Android)

 

Instrukcja użytkownika (urządzenia z systemem iOS)

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu13.01.2021 r.

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu[1]

 

 

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.

Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia 2021 r. będzie pierwszym dniem po jego zakończeniu. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią, która miałaby być zawarta jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku. Mamy jednak do czynienia z procesem uwarunkowanym politycznie i nie można przewidzieć ostatecznego wyniku tych negocjacji.

Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania -UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.

[1] Brexit- przyjęta nazwa dla procesu występowania Wielkiej Brytanii z UE.

Komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie Beneficjentów - Tarcza PFR przedłużony termin do 31.01.2021.30.12.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramachTarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 stycznia 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku gdy Umowa została podpisana przez właściciela firmy lub jednoosobowego reprezentanta firmy, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  •  pełny odpis z KRS lub
  • wyciąg z CEiDG

pobrany na dzień dostarczenia dokumentów do Banku.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: