Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Aktualności

FINANSOWANIE FABRYCZNE URSUS09.06.2017 r.

Finansowanie fabryczne URSUS

 

Finansowanie Fabryczne Ursus to szybki sposób na zakup nowego sprzętu do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej.

Kredytem Fabrycznym Ursus można sfinansować zakup ciągników i przyczep rolniczych, maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez Ursus S.A., przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej.

Produkty marki Ursus można sfinansować wybierając jeden z produktów:

Zebranie Przedstawicieli07.06.2017 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim zawiadamia,

że zgodnie z § 23 w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 1000 odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

w lokalu Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15

Hasła maskowalne w Internet Bankingu28.03.2017 r.

Szanowni Klienci,

Szanując Państwa bezpieczeństwo z dniem 28 marca 2017 r. w Systemie Bankowości Internetowej zostały włączone hasła maskowalne. Jest to dodatkowe zabezpieczenie stosowane w czasie logowania do systemu. W odróżnieniu od zwyczajnego hasła, hasła maskowalnego nigdy nie podajemy w całości. W czasie logowania uzupełniamy jedynie wybrane - aktywne -pola oznaczone kolorem białym. W pola te wpisujemy znaki hasła odpowiadające im kolejnością.

Przykład:

Jeśli hasło to np. "Kowalski123", a aktywne pola mają nr: 1, 3, 4, 6, 10, to w panel należy wpisać kolejno: K, w, a, s, 2. Trzeba przy tym pamiętać, by zachować odpowiednia wielkość znaków. Jeśli zostaną puste pola na końcu, nic w nie nie wpisujemy.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Nowy numer telefonu usługi SMS Banking28.03.2017 r.

Szanowni Klienci

W związku ze zmianą operatora nastąpi zamiana numeru telefonu, z którego będą wysyłane SMS-y z i formacją o stanie rachunkuna 661005310.

 

Dotychczasowy numer telefonu przestanie działać.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Rejestracja kart pre-paid do dnia 1 lutego30.01.2017 r.

Brak rejestracji karty pre-paid do dnia 1 lutego br. uniemożliwi autoryzacje kodami SMS

 

Pragnąc zapewnić Państwu jak najwyższej jakości usługi przypominamy, że Klienci, którzy do kontaktu z Bankiem wykorzystują numer telefonu na kartę pre-paid, do 1 lutego 2017 r. mają czas na jego rejestrację. Od 2 lutego 2017 r. operatorzy komórkowi zaprzestaną świadczenia usług dla numerów niezarejestrowanych (zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych), co będzie skutkować m.in. zaprzestaniem otrzymywania haseł SMS do potwierdzania operacji bankowych w bankowości internetowej. Rejestracji telefonu można dokonać u operatora sieci komórkowej.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

KOMUNIKAT - Informacja dotycząca dysozycji wkładem na wypadek śmierci18.08.2016 r.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin), Posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci wypłaty określonej kwoty pieniężnej po śmierci Posiadacza rachunku.

Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadanych rachunków - oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej oraz wskazywać jako zapisobiorców: małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń (dyspozycji) wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

W przypadku złożenia większej liczby poleceń (dyspozycji), jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą Państwu pracownicy Banku.

Ataki hakerskie na klientów Banku26.04.2016 r.

Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym.

Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku.

Regulamin rozpatrywania reklamacji26.01.2016 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim informuje, że został wprowadzony Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Treść Regulaminu dostępna jest w zakładce "Do pobrania"

 

Treść Regulaminu

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: