Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Aktualności

KOMUNIKAT - Informacja dotycząca dysozycji wkładem na wypadek śmierci18.08.2016 r.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin), Posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci wypłaty określonej kwoty pieniężnej po śmierci Posiadacza rachunku.

Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadanych rachunków - oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej oraz wskazywać jako zapisobiorców: małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń (dyspozycji) wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

W przypadku złożenia większej liczby poleceń (dyspozycji), jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą Państwu pracownicy Banku.

Ataki hakerskie na klientów Banku26.04.2016 r.

Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym.

Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku.

Regulamin rozpatrywania reklamacji26.01.2016 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim informuje, że został wprowadzony Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Treść Regulaminu dostępna jest w zakładce "Do pobrania"

 

Treść Regulaminu

Informacja o zmianie nazwy Banku18.08.2015 r.

Szanowni Klienci,

 Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10.08.2015r. czyli z dniem zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu zmienił nazwę na Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim. Skrócona nazwa Banku pozostała bez zmian, tj. BS w Krasnosielcu.

Siedzibę Centrali przeniesiono z Krasnosielca do Makowa Mazowieckiego, przy ul. Admirała Rickovera 15. Placówka w Krasnosielcu została przekształcona w Oddział Banku.

 

W związku z powyższym wszystkie placówki Banku otrzymują nowe brzmienie nazwy.

 

Dyplom dla Prezesa Zarządu od Wicepremiera Janusza Piechocińskiego16.06.2015 r.

W dniu 12 czerwca, podczas uroczystych obchodów XXV rocznicy odtworzenia w Polsce samorządu terytorialnego, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu Roman Chrzanowski otrzymał podziękowanie za propagowanie przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz wkład w rozwój polskiej gospodarki od Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego.

 

Doładuj telefon na kartę w bankowości internetowej09.06.2015 r.

„Zrób to na leniwca”

 

 Masz telefon na kartę?

Korzystasz z konta internetowego w banku?

 

Bądź wygodny – doładuj telefon przez konto w banku i zgarniaj dodatkowe bonusy!

Informacja o Zebraniu Przedstawicieli23.04.2015 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zawiadamia,

że w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 1000 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli

w lokalu Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Adm. Rickovera 15

Treść ogłoszenia

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY TO NIE SKOK30.03.2015 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY TO NIE SKOK - KZBS INFORMUJE W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ W SEKTORZE SKOK

W związku z trwającymi dyskusjami i ujawnianymi przez media faktami na temat sytuacji w SKOK, a w szczególności informacjami na temat ich kłopotów finansowych skutkujących upadłością niektórych kas, KZBS informuje wszystkich zainteresowanych, w tym obecnych i przyszłych Klientów banków spółdzielczych, że sektor banków spółdzielczych bezpiecznie kontynuuje swoją działalność.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: