Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Zebranie Przedstawicieli

08.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim              

       zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1000                                

                   odbędzie sięZebranie Przedstawicieli

w siedzibie Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15

 

Porządek obrad:


 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji:

       a)      Mandatowej,

      b)      Uchwał i Wniosków

      c)      Ds. odpowiedniości

 1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania Uchwał.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz ocenę realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 4. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego.
 5. Dyskusja.
 6. Przedstawienie i podjęcie Uchwał w sprawach:

      a)      zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok,

      b)      indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,

      c)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok,

     d)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

     e)      udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 rok,

     f)       podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,

     g)      upoważnienie Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim do zaciągania zobowiązań    

              pieniężnych

     h)      zatwierdzenia ,, Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2020”

     i)        ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego.

 12. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie, tj. 29.06.2020 r. o godz. 1030. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

           Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku są wyłożone w siedzibie Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15 następujące dokumenty:

1)        roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2019 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego

           rewidenta  wraz z raportem,

2)        sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

3)        projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,

4)        protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

Maków Mazowiecki, dnia 8 czerwca 2020 r.              

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: