Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Zmiana ”Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”

21.11.2018 r.

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim informuje, że z dniem 20 grudnia 2018r. zmianie ulegnie ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.


Wprowadzone zmiany w szczególności dotyczą:

  • wprowadzenia dwóch terminów na rozstrzygnięcie reklamacji w zależności od rodzaju usługi jakiej dotyczy;
  • uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;
  • określenia odpowiedzialności Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej;
  • wprowadzenie nowego procesu obsługi reklamacji w przypadku transakcji nieautoryzowanych;
  • doprecyzowania zasad korzystania z produktów bankowych przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione oraz ich przedstawicieli ustawowych.

 

Wskazane zmiany wynikają z potrzeby dostosowania zapisów regulujących obsługę osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych i usług z nimi powiązanych do zapisów zmienionej ustawy o usługach płatniczych. Pełna treść wchodzącego w życie z dniem 20 grudnia 2018r. Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

 

Jednocześnie informujemy, że:

  • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian nie zgłoszą Państwo Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyrazili Państwo na nie zgodę,
  • mają Państwo prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,  bez ponoszenia opłat,
  • w przypadku gdy Państwo zgłoszą sprzeciw, ale nie dokonają wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie  z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian,  tj. 19 grudnia 2018r., bez ponoszenia opłat.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres Banku.

 

Treść Regulaminu

                                                                                     Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

                                                                                             z siedzibą w Makowie Mazowieckim

 

« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: