Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Zebranie Przedstawicieli

06.06.2018 r.

                  

       OGŁOSZENIE

 

  

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim zawiadamia,

że zgodnie z § 23 w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 1000 odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli w lokalu Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji:

        a)  Mandatowo - Skrutacyjnej

        b)  Uchwał i Wniosków

 1. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim.
 2. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 5. Informacja Rady Nadzorczej o ocenie kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku za 2017 r.
 6. Informacja Rady Nadzorczej o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 7. Przestawienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie zmian do Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji organów zarządzających.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji organów zarządzających.
 10. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego za okres od 01.12.2014r. do 30.06.2017r.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

       a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

       b) przyjęcia Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie

           Mazowieckim.

  18. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku, ich prezentacja i złożenie kwestionariuszy kompetencyjnych.

  19. Przedstawienie i podjęcie Uchwał w sprawach:

        a) oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok

        b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za rok 2017

        c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 rok

        d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

        e) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok

        f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

        g) zatwierdzenia oceny polustracyjnej

        h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć

        i) zatwierdzenia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2018

        j) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

       k) oceny funkcjonowania Polityki Ładu Korporacyjnego

       l) zatwierdzenia Polityki Ładu Korporacyjnego

       m) uchwalenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej i Komitetowi Audytu

       n) wyboru Przedstawiciela Banku na Zebranie Przedstawicieli Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków

           Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

  20. Przeprowadzenie wyborów.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku.
  22. Wolne wnioski.
  23. Zamknięcie obrad.

 

           Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 pkt.1),2),3), i 4) Statutu Banku

są wyłożone w lokalu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15 następujące dokumenty:

1)   roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2017 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta

      wraz z raportem,

2)   sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

3)   projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,

4)   protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: