Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

USTAWA RODO

25.05.2018 r.

Informacje związane z RODO w Banku Spółdzielczym Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Drogi Kliencie,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa od 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, zwany dalej Administratorem, z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ulicy Admirała Rickovera 15;

2)   kontakt do przedstawiciela Administratora, Inspektora Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bskrasnosielc.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1876 z późn. zm.), podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017r., poz. 2270 z późn. zm.), podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), podstawa z art. 6 

4)   zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe, uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe, dane dotyczące posiadanych produktów i usług oraz dane audiowizualne;

5)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 • Związek Banków Polskich,
 • Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • biura informacji gospodarczej,
 • spółki Grupy BPS,
 • banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

6)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7)   okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania, do których zostały zebrane, czyli:

 • dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 • dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;

8)   posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)   ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

10)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy/umów, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożliwość prawidłowej realizacji umowy/umów;

11)  w przypadku, gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji o zasadach, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

 

ADMINISTRATOR – BANK SPÓŁDZIELCZY w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: